Хортив С. вынес на обсуждение новый регламент горсовета 7-го созыва, скромности ему не занимать. Хотя какая скромность у бандитов?
http://www.rubizhne.lg.ua/data/files//О%20РЕГЛАМЕНТЕ%20%20СОВЕТА%207%20СОЗЫВА.pdf
Инициативная группа вносит свои предложения к изменению данного проекта (если его можно назвать проектом Регламента Рубежанского городского совета, который ТГ не создавала.
                                                                        Голові Рубіжанської міської ради,
                                                                        головному розробнику  проекту рішення «Про Регламент
                                                                        Рубіжанської міської ради,
                                                                        зацікавленому виконавчому органу Рубіжанської
                                                                        міської ради,
                                                                        апарату міської ради
                                                                        вул.Леніна , буд.2 , м.Рубіжне, Луганської області, 93000

                                                                         Голова ініціативної групи з підготовки прямої участі
                                                                        громадян України-власників національного багатства
                                                                         України за  місцем проживання та території України
                                                                         по відновленню конституційного ладу в Україні і заснування
                                                                        територіальної громади (локальної влади) -власника
                                                                        держави з назвою Унітарна Республіка Україна відповідно до
                                                                        ч.1 та 2 ст.3 Європейської Хартії місцевого самоврядування
                                                                       та  ст.5,13,14, ст.69 та 140-143 Конституції України.
                                                                       вул. Визволителів буд.102 офіс STC «Хайтек» м.Рубіжне,
                                                                       Луганської області, 93010
                                                                        м.т.099 767 35 67
     Вих. №3 від 23.11.2015 року                                                                       Заява-зауваження                                               
                                                         Шановний Сергій Іванович
     Статтею 9 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні ” запроваджений інститут місцевих ініціатив, відповідно до якого: „ члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд у раді (в порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування ”. Місцева ініціатива, внесена на розгляд ради у встановленому порядку, підлягає обов’язковому  розгляду на відкритому засіданні  ради за участю членів ініціативної групи з питань місцевої ініціативи. Рішення ради, прийняте з питань, внесеного на її розгляд шляхом місцевої ініціативи, обнародується в порядку, внесеному представницьким органом місцевого самоврядування або статутом територіальної громади.
Голова , Боронін В.В.,  ініціативної групи  з підготовки прямої участі громадян України-власників національного багатства України за місцем проживання на території України по відновленню конституційного ладу в Україні і заснування територіальної громади (локальної влади) -власника   держави з назвою Унітарна Республіка Україна відповідно до  ч.1 та 2 ст.3 Європейської Хартії місцевого самоврядування та  ст.5,13,14, 69 та 140-143 Конституції України пропонують Вам, як особі, що набуває повноважень, відповідно до оголошення головою ТВК м.Рубіжне, Луганської області,  міського голови як головної посадової особи територіальної громади м.Рубіжне, Луганської області, пропонуємо:
Взяти до уваги, при підготовці Проекту рішення №2___ «Про Регламент Рубіжанської  міської ради» та внести правки в існуючий (оприлюднений на офіційному сайті Рубіжанської міської ради) http://www.rubizhne.lg.ua/data/files//О … СОЗЫВА.pdf
Порівняльна Таблиця Регламенту Рубіжанської міської ради шостого скликання та Регламенту Рубіжанської міської ради сьомого скликання
Регламент Рубіжанської міської ради Шостого скликання, ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ п.2,п.3
               (Надалі-старий Регламент) Проект Регламенту Рубіжанської міської ради Сьомого скликання, ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ п.2,п.3
           (Надалі-новий Регламент)
2.  Представители телевидения, радио и прессы могут быть аккредитованы на определенный срок или на все время работы городского совета; отказ в аккредитации должен быть мотивированным. Аппарат городского совета предоставляет аккредитованным представителям средств массовой информации одновременно с депутатами материалы, которые распространяются среди депутатов, за исключением тех, относительно неразглашения  которых принято в установленном законом порядке соответствующее решение.
3. В случае нарушения представителем средств массовой информации законодательства об информации или этого Регламента городской голова может лишить его в установленном законом порядке аккредитации на определенный срок.
2. Представители телевидения, радио и печатных средств массовой информации могут быть аккредитованы на определенный срок или на все время работы городского совета. Заявления для аккредитации представители средств массовой информации направляют на имя городского головы. Перед началом работы сессии городского совета председательствующий объявляет депутатам о присутствующих аккредитованных представителях средств массовой информации.
3. В случае нарушения представителем средств массовой информации законодательства об информации или этого Регламента, городской голова может лишить его, в установленном законом порядке, аккредитации на определенный срок.

Головний розробник нового Регламенту  Рубіжанської міської ради сьомого скликання , повертає  демократичні принципи  комунікації між органами місцевого самоврядування та самою Владою м.Рубіжне-Територіально Громадою  м.Рубіжне,  Луганської області  до часів радянській  диктатури  та змінює ключові  орієнтири у напрямку контролю за діяльністю обраних депутатів у не утвореному Територіальною громадою м.Рубіжного  органу «місцевого самоврядування» .
Викинуто зі старого Регламенту фраза - «відмова у акредитації  повинна бути вмотивованою».
Вивод-на власний розсуд, так звана місцева рада, буде провокувати суперечки  між представниками ЗМІ та депутатами  разом з головою, що є провокацією на бездіяльність органу та поводу складання заяв про злочини проти порушників законодавства України.

Викинуто зі старого регламенту -«Апарат міської ради надає акредитованим представникам засобів масової інформації разом з депутатами  матеріали, котрі розповсюджуються  посеред депутатів за виключенням тих, відносно не розголошення котрих прийнято в установленому законом  порядку  відповідне рішення».
Вивод- обрані депутати починають приховувати, з різних підстав, результати своєї діяльності  бояться огласки своєї роботи та намірів, підлаштовують свою діяльність під норми конституції  так званої Луганської Народної Республіки, надають підстави звернення, відносно їх протиправної діяльності,  до спеціальних служб державних органів влади в Україні.
   Запитом на підставі закону про доступ до публічної інформації буде питання-Ф.І.Б осіб які намагаються протягнути до нормативних актів Рубіжанської міської ради відкрите перевищення влади та службових повноважень, та перешкоджання законній професійній діяльності журналістів ст.171 ККУ.
 До голови територіальної громади м.Рубіжне, Луганської області .
Офіційно попереджаємо Вас, про відкритий намір ваших підлеглих  порушити законодавство України та «підвести» Вас  відповідальним за  злочин, бо редакція  Закону України «Про порядок висловлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»    , до речі, норми  ст.3 цього Закону взяти за основу тексту як старої так і нової Редакції Регламенту , а посилання що до підстав підготовки проекту Регламенту Рубіжанської міської ради сьомого скликання  цей Закон навіть і не внесено в переліку з іншими (випадок?) , від 10.04.2015 року не містить ст.3 «Акредитація журналістів  і технічних працівників засобів масової інформації при органах державної влади та органах місцевого самоврядування» бо виключена з нової редакції Законом України № 2938-VI від 13.01.2011 року . При проштовхуванні нової Редакції Регламенту, зацікавленими у перевищенні влади особами апарату Рубіжанської міської ради, та винесення недолугої редакції на голосування на другу сесію Рубіжанської міської ради сьомого скликання, ПРОСИМО Вас ПОПЕРЕДИТИ депутатів Рубіжанської міської ради про порушення, у цьому випадку, Законодавства України та Конституції України, про застосування ,що до них особисто, відповідних заходів.

До того ж! В проекту Регламенту Рубіжанської міської ради у розділі IX пункті  3(три)  визначено, як і у попередній редакції , що головуючий на сесії  надає слово (зі згоди депутатів)  для виступу у дебатах  при розгляді радою питання  особам що записалися  для виступу і після виступу депутатів.
Просимо змінити (правити) текст цього пункту 3, IX розділу,  для більш зрозумілого визначення дії цього  пункту нового-Регламенту у такій редакції та на підставі норм Конституції та Закону України «Про місцеве самоврядування»:
«3. Сессию городского совета открывает, ведет и закрывает городской голова, а в случаях, предусмотренных Законом Украины “О местном самоуправлении в Украине” секретарь совета или один из депутатов городского совета по решению этого совета. Председательствующий на сессии:
- обеспечивает выполнение настоящего Регламента;
- руководит заседанием городского совета, следит за соблюдением кворума сессии и принятого порядка её работы;
- предоставляет слово докладчикам, содокладчикам и выступающим на сессии в порядке поступления их заявок;
- предоставляет (с согласия депутатов) слово для выступления в прениях по рассматриваемому советом вопросу лицам, приглашенным на сессию и лицам  с правом совещательного голоса записавшихся для выступления. При этом депутаты имеют право на первоочередное выступление. Первоочередное право для выступления лиц имеющих право совещательного  голоса предоставляет тем, кто направлял для  подготовки  данного вопроса соответствующие замечания, предложения, петиции и другое в адрес  головы и аппарата городского совета  ;
(Жителі міста, які набули статуса члена теріторіальної громади,  мають законне право дорадчого голосу при  визначенні питань місцевого самоврядування).
- оглашает депутатские запросы, личные заявления и справки депутатов, предоставляет им слово для вопросов и замечаний по ведению сессии и порядку, предусмотренному настоящим Регламентом;
- проводит голосование по вопросам, требующим принятия решения совета, и объявляет его результаты; - дает поручения, связанные с обеспечением работы сессии совета, рабочим органам сессии, работникам аппарата совета, исполнительного комитета, отделам, управлениям и другим исполнительным органам;
- при грубом нарушении порядка заседания имеет право удалить из зала нарушителя, не являющегося депутатом;
- подписывает протокол заседания сессии, при условии соответствия принятых решений на сессии Конституции Украины и законам Украины.  (Підписувати  протоколи сесій це право голови територіальної громади, він на АТО є гарантом Конституції України). 
Во время заседания городского совета председательствующий не комментирует и не дает оценок, относительно выступающих и их выступлений, кроме случаев, предусмотренных настоящим Регламентом.
  Саме відсутність знання членами територіальної громади м.Рубіжне, що вони мають право дорадчого голосу , як жителі міста та безпосередня влада , породжує безвідповідальність до зобов'язання бути відповідальним , відповідно до ст.13 Конституції України, за збереження сумісної власності та можливості контролювати дії депутатів, що до управління (не плутати з розпорядженням) цією суспільною власністю. Місцеве самоврядування це процес управління комунальною власністю та не більш!  Давайте не будемо порушувати законодавство України та сприяти місцевому самоврядуванню , його розвитку та залучення до нього членів територіальної громади.

   З вище наведеного матеріалу,  як прикладу недолугості проекту регламенту Рубіжанської міської ради, пропонуємо базовий проект розроблений інститутом політичної освіти «Партнерство-ефективна рада». (Додається)
                                                                   

З повагою.

24.11.2015 року                                                                                                 Боронін В.В.______________